Serveis psicopedagògics

Aquest és un servei extern format per un equip de psicopedagogs que treballen pel centre i que estan al servei d’alumnes, mestres i pares.

Engloba diferents àrees: diagnòstic i detecció de necessitats formatives, orientació escolar i orientació personal.

Al llarg de l’escolaritat dels nostres alumnes es realitzen les proves psicopedagògiques que constitueixen un instrument més entre d’altres per conèixer els alumnes i orientar-los tant personalment com acadèmicament.

S’apliquen proves psicopedagògiques a:

– Alumnes que finalitzen l’etapa d’Educació Infantil (P5) amb la finalitat d’avaluar de forma precoç les seves capacitats, aptituds específiques, nivells de coneixements bàsics i aspectes de l’àrea de la personalitat. Aquest estudi ens ajuda a enfocar l’inici de l’etapa educativa de Primària.

– Alumnes que inicien el cicle superior de Primària (5è) amb l’objecte d’avaluar aptituds específiques, autoestima i motivació que permetin orientar les famílies i els alumnes en l’elecció dels crèdits variables i les possibilitats de desdoblament en iniciar la nova etapa d’Educació Secundària.

Acabada la correcció de les diferents proves aplicades, l’equip elabora els informes amb els resultats obtinguts. Aquests informes són lliurats i comentats a les famílies en entrevistes prèviament concertades.