educació infantil

L’etapa d’educació infantil comprèn el període entre els 0  i  6 anys i s’estructura en dos cicles.

1r cicle 0- 3 anys : Llar d’infants (Petit Laia)

2n cicle 3 – 6 anys: Parvulari.

La finalitat del nostre centre en aquesta etapa és ajudar al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima de confiança on se sentin acollits i on es desperti el seu interès per l ‘aprenentatge.

Ens proposem acompanyar als alumnes en el camí de la seva autonomia, fomentant els hàbits dia a dia i ajudant-los en el seu desenvolupament. Com també destaquem la importància que els nens/es observin, experimentin i descobreixin el seu entorn més proper.

Tanmateix per tal que els infants tinguin una atenció més individualitzada i oferir-los un millor aprenentatge es realitza el desdoblament del grup classe a les hores de llengua/matemàtiques i de motricitat/natació.

En el primer nivell -P3- és on iniciem el procés de lectoescriptura amb la lletra de pal i el coneixement del so de les vocals. A P4 reafirmem la lletra de pal, iniciem la lletra lligada i continuem amb el domini dels sons vocàlics i consonàntics. I en el darrer -P5- consolidem els dos tipus d’escriptura i progressem en el procés de la lectura.

A nivell de matemàtiques, comencen a reconèixer els nombres i les figures geomètriques. Per acabar, sabent la sèrie numèrica fins al 100, sumar i restar i reconèixer els cossos geomètrics a partir d’objectes reals.

A part de les matèries obligatòries, als infants també se’ls hi ofereixen quatre activitats complementàries:

  • Anglès: On se’ls inicia a l’anglès mitjançant cançons amb accions, jocs i diferents activitats lúdiques. 
  • Motricitat: Per tenir un bon control sobre el seu cos i així conèixer cada cop millor les seves capacitats i possibilitats per actuar en conseqüència.  
  • Natació: per tal de conèixer, obtenir confiança, seguretat i una bona coordinació de moviments en el medi aquàtic.

Raonament: Com a complement de la matèria de matemàtiques.