educació primària

L’Etapa d’Educació Primària comprèn tres cicles d’una durada de dos anys cada un.
L’objectiu principal d’aquesta etapa és la consolidació dels aprenentatges i coneixements que permeten créixer els nostre alumnat com a persones capaces d’integrar-se en la societat a la que pertanyen, a partir dels valors i normes propis d’aquesta; cal que siguin competents a partir d’una formació comuna per així poder desenvolupar les capacitats individuals de cada un d’ells.

Per tal d’assolir aquestes fites, es fa un seguiment acurat del procés d’aprenentatge per part del/la tutor/a, que és el màxim responsable del seguiment, adaptació i integració de l’alumnat. La resta de l’equip docent col·labora al llarg de tot el procés, permetent la millora del nivell d’especificitat de les diferents àrees de coneixement.

Si cal, també es potencien els recursos escolars i extraescolars que calguin a partir del contacte directe amb les famílies i facilitant la interacció amb altres professionals (EAP, especialistes externs, proves psicopedagògiques, …).