L’Etapa d’Educació Primària comprèn tres cicles d’una durada de dos anys cadascun.

L’objectiu principal d’aquesta etapa és la consolidació dels aprenentatges i coneixements que permeten créixer als nostres alumnes, com a persones capaces d’integrar a la societat a la qual pertanyen, a partir dels valors i normes propis de la mateixa.

Aconseguint, que siguin competents a partir d’una formació comuna per a així poder desenvolupar les capacitats individuals de cada un d’ells.

Per assolir aquests objectius, es fa un seguiment acurat del procés d’aprenentatge per part del / de la tutor / a, que és el màxim responsable del seguiment, adaptació i integració de l’alumne.

La resta de l’equip de mestres i especialistes col·labora al llarg de tot el procés, permetent la millora del nivell d’especificitat de les diferents àrees de coneixement.

Si cal, també es potencien els recursos escolars i extraescolars que siguin necessàries, a partir del contacte directe amb les famílies i facilitant la interacció amb altres professionals (EAP, especialistes externs, proves psicopedagògiques …).