Projecte lingüístic

el Català

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l‘ensenyament i per tant és la llengua vehicular de les activitats d’ensenyament-aprenentatge de l’Escola Laia. El nostre alumnat acaba l’etapa sent plenament competent en aquesta llengua, sent capaços d’usar-la de manera habitual i sabent-se expressar tant de manera oral com escrita.

Per aconseguir aquest objectiu també amb l’alumnat nouvingut, potenciem per a ells l’aprenentatge de la llengua en petits grups de nivell liderats per un docent especialista. D’aquesta manera aconseguim que siguin competents en català i puguin integrar-se el més ràpid possible en l’entorn escolar i social.

EL CASTELLÀ

A més del català, a l’Escola Laia fem que el nostre alumnat sigui també competent en castellà. A més de les hores lectives obligatòries, i per assolir aquesta finalitat, l’àrea d’educació física s’imparteix en llengua castellana.

En el treball per projectes, la llengua vehicular és canviant, realitzant el mateix nombre de projectes en cadascuna de les dues llengües.

També potenciem l’aprenentatge d’aquestes llengües participant en els Jocs Florals del districte i en diferents concursos literaris -Lectura en veu alta, Fem contes de ciència,…- a més de rebre escriptores i escriptors que ens ajuden a millorar les nostres habilitats lingüístiques.

L’ANGLÈS

La llengua anglesa és, sense dubte, la llengua vehicular d’aquest món globalitzat. Per aquest motiu, l’Escola Laia fa una aposta seriosa i compromesa envers l’ensenyament de l’anglès com a llengua que permeti dotar el nostre alumnat de les claus que els han d’obrir oportunitats i opcions de futur, tant en la seva vida personal com en la professional.

En aquest sentit, considerem indispensable donar la màxima importància al seu aprenentatge i per això creiem que el mètode d’immersió des de les primeres etapes educatives de l’infant fan que l’aprenentatge d’aquesta llengua es dugui a terme d’una manera natural.

Les classes d’anglès són impartides per mestres especialistes que només es comuniquen amb els infants en aquesta llengua tant dins com fora de l’aula.

A educació infantil les sessions de llengua anglesa es fan en grup sencer però a educació primària s’organitzen en grups flexibles, fet que permet desenvolupar amb major facilitat les quatre habilitats bàsiques de l’aprenentatge de l’anglès: reading, speaking, writing i listening.

Per complementar aquest aprenentatge, en tots els projectes de primària afegim una hora setmanal de “Science zone”, en què treballem la part experimental del projecte en llengua anglesa. A més, a cicle superior s’incorpora una hora de conversa en anglès per potenciar la part comunicativa en aquesta llengua.

El resultat final de tot aquest treball es tradueix en aconseguir les següents titulacions dels prestigiosos exàmens de la Universitat de Cambridge:

  • Starters – alumnat de 4t de primària
  • Movers – alumnat de 6è de primària

EL FRANCÈS

La nostra escola introdueix el francès com a segona llengua estrangera a 4t de primària i s’estén fins a la finalització d’aquesta etapa. l llarg d’aquests tres cursos l’alumnat arriba a tenir un domini bàsic tant d’expressió escrita com d’expressió oral amb un vocabulari d’ús quotidià.

L’aprenentatge d’aquest idioma es duu a terme per mitjà d’una tècnica basada en l’habilitat comunicativa. S’aprèn el vocabulari que es necessita tant per assignar allò que veuen o coneixen com per expressar opinions i desitjos, posant-se en pràctica mitjançant petits projectes orals.

Tal i com passa en llengua anglesa, i per tal de deixar constància del nivell del nostre alumnat en aquesta segona llengua estrangera, s’acaba l’etapa amb aquests dos títols reconeguts de l’Institut Français:

DELF PRIM A.1.1 – alumnat de 5è de primària

DELF PRIM A.1 – alumnat de 6è de primària