Atenció a la diversitat

A la nostra escola l’atenció a la diversitat en quant a ritmes d’aprenentatge i a altres particularitats del nostre alumnat, s’organitza a partir de desdoblaments, grups flexibles i atencions individualitzades en les àrees instrumentals, fet que ens permet adaptar les activitats i transmissió dels continguts a les diferents realitats de cada grup.

Els desdoblaments es duen a terme a les classes d’anglès i matemàtiques, on el grup classe es divideix en uns altres dos grups que són atesos per separat. D’aquesta manera tant en una matèria com a l’altra els diferents continguts són ampliats o reforçats en funció del ritme d’aprenentatge de cada un d’ells. Els resultats obtinguts fins a data d’avui avalen el nostre sistema, ja que són molts els alumnes que obtenen qualificacions elevades i superen amb èxit els exàmens externs al centre, sobretot a nivell de llengua anglesa.

Els grups flexibles i l’atenció individualitzada va més destinada a aquells alumnes que tenen certes dificultats amb l’aprenentatge, amb necessitats educatives especials o bé que són de nova incorporació o incorporació tardana.