PROVES SÈPAL

Aquest és un servei extern format per un equip de psicopedagogs que treballen pel centre i que estan al servei d’alumnes, mestres i pares.

Engloba diferents àrees: diagnòstic i detecció de necessitats formatives, orientació escolar i orientació personal.

Al llarg de l’escolaritat dels nostres alumnes es realitzen les proves psicopedagògiques que constitueixen un instrument més entre d’altres per conèixer els alumnes i orientar-los tant personalment com acadèmicament.

S’apliquen proves psicopedagògiques a:

  • Alumnes que finalitzen l’etapa d’Educació Infantil (P5) amb la finalitat d’avaluar de forma precoç les seves capacitats, aptituds específiques, nivells de coneixements bàsics i aspectes de l’àrea de la personalitat. Aquest estudi ens ajuda a enfocar l’inici de l’etapa educativa de Primària.
  • Alumnes que inicien el cicle superior de Primària (5è) amb l’objecte d’avaluar aptituds específiques, autoestima i motivació que permetin orientar les famílies i els alumnes en l’elecció dels crèdits variables i les possibilitats de desdoblament en iniciar la nova etapa d’Educació Secundària.

Acabada la correcció de les diferents proves aplicades, l’equip elabora els informes amb els resultats obtinguts. Aquests informes són lliurats i comentats a les famílies en entrevistes prèviament concertades.

TALLER D’ESTUDI

Aquesta activitat està impartida per mestres especialitzats de l’escola i va destinada a aquells alumnes del centre que requereixen una atenció específica en una o més àrees de l’aprenentatge.

Es duu a terme en grups molt reduïts, on l’objectiu fonamental esdevé l’atenció individualitzada dels alumnes i el suport en aquelles tasques que presenten més dificultats, ja siguin aspectes purament acadèmics o relacionats amb els hàbits i l’organització del treball.

Aquesta, doncs, no és una activitat de lliure accés per a les famílies, sinó que estarà subjecte a la valoració prèvia del tutor de l’alumne.