JORNADES PORTES OBERTES CURS 2021-2022

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Laia realitzem REUNIONS INDIVIDUALITZADES perquè les famílies pugueu conèixer de prop l’escola i la nostra manera de fer.

Les Jornades de portes obertes es duran a terme els dissabtes 20 de febrer i 6 de març d’enguany en horari de 10:00 a 13:00h amb cita prèvia.

Podeu concertar hora i dia de visita, així com també dia d’assistència a les portes obertes:

– trucant al 93 311 13 51

– Enviant un correu electrònic a escola@laia.cat

Calendari de la preinscripció

Publicació de l’oferta: Les dates previstes per a la preinscripció són del 15 al 24 de març d’enguany,

Procediment

  Aquest any la preinscripció es duu a terme de manera exclusivament telemàtica, per tant a l’hora de presentar la sol·licitud hi ha dues maneres de fer-ho:

  – Mitjançant un formulari electrònic

  – Mitjançant un formulari en suport informàtic

  Us facilitem l’enllaç amb tota la informació:

Documentació i Criteris de Prioritat

Juntament amb la sol•licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol•licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert.

A cada sol•licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

Quan el nombre de sol•licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol•licituds d’admissió i poder ordenar-les. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol•licituds afectades es fa per sorteig públic.

A) Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic:

  Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

  DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

  DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

  Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Si s’ha presentat la sol·licitud en suport informàtic:

  El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.

  Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

  El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  – En ambdós casos, i de forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al•legats a la sol•licitud de preinscripció)

  Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

  La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.


Criteris generals
  Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
 • Quan l’alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.
 • Aquesta puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

  S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció.

  Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

  Documentació a presentar:

 • El centre comprova directament aquestes circumstàncies.
 • Si s’al•lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
  Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.
  • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància de la persona sol•licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

  Documentació a presentar:

  • Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s’ha d’acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional establerta.
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
   Renda anual de la unitat familiar
  • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

  Documentació a presentar:

  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
   Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans
  • Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

  Documentació a presentar:

  • Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat, durant el període de presentació de documentació establert.
  • En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

  Criteri complementari
  • Si l’alumne o l’alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Documentació a presentar:

  • Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa o monoparental, durant el període de presentació de documentació establert.
  Altres situacions previstes en la norma

   Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.

Back to Top
error: Contingut Protegit!!