A partir de l’inici de les classes, les sol•licituds d’admissió al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria només s’atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

 • Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
 • Canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores.
 • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

 

Les sol•licituds d’admissió es poden presentar en el centre sol•licitat, que admet l’alumne o alumna si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades.

Si el centre que rep la sol•licitud no té places vacants o la sol•licitud no s’ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d’admissió o a l’oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol•licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol•licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que procedeixi a l’admissió de l’alumne.

 • Enllaç admissió
 • Documentació que cal presentar

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.