JORNADES PORTES OBERTES CURS 2021-2022

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Laia realitzem REUNIONS INDIVIDUALITZADES perquè les famílies pugueu conèixer de prop l’escola i la nostra manera de fer.

Les Jornades de portes obertes es duran a terme els dissabtes 20 de febrer i 6 de març d’enguany en horari de 10:00 a 13:00h amb cita prèvia.

Podeu concertar hora i dia de visita, així com també dia d’assistència a les portes obertes:

– trucant al 93 311 13 51

– Enviant un correu electrònic a escola@laia.cat

Calendari de la preinscripció

Publicació de l’oferta: Les dates previstes per a la preinscripció són del 15 al 24 de març d’enguany,

Procediment

  Emplenar l’imprès – a mà o amb l’ordinador-, signar-lo i lliurar-lo al centre demanat en primer lloc amb la documentació, o bé,
  Emplenar l’imprès i trametre’l telemàticament, imprimir el resguard, signar-lo i lliurar-lo al centre demanat en primer lloc amb la documentació.

  Per emplenar la sol•licitud i lliurar-la per via telemàtica (encara està pendent de publicació):

   Si la voleu lliurar presencialment: (recordeu que ho heu de fer a l’escola que hagueu triat en primera opció)

Presentar la sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc.

 • A l’imprès de sol·licitud s’han d’indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència. Només es poden presentar sol·licituds simultànies quan es refereixen a ensenyaments de tipus diferent, que compten amb fulls de preinscripció diferents (per exemple, batxillerat i cicles formatius).
 • Els centres educatius tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció. Cap sol·licitud d’admissió pot ser rebutjada per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social.
 • Els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes i no es pot tenir plaça reservada de manera prèvia o diferent a la que estableix la norma.
 • Documentació i Criteris de Prioritat

  Juntament amb la sol•licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol•licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

  A cada sol•licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat.

  Quan el nombre de sol•licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

  Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol•licituds d’admissió i poder ordenar-les. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol•licituds afectades es fa per sorteig públic.

  A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

   Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

   Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

   Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

   Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

   De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

  B) Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al•legats a la sol•licitud de preinscripció)

   Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

   La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.


  Criteris generals
   Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
  • Quan l’alumne o alumna té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.
  • Aquesta puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

   S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció.

   Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

   S’entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

   Documentació a presentar:

  • El centre comprova directament aquestes circumstàncies.
  • Si s’al•lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
   Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet.
   • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
   • Quan a instància de la persona sol•licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
   • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
   • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

   Documentació a presentar:

   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
   • Quan el domicili habitual que s’al•lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol•licitant.
   • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
    Renda anual de la unitat familiar
   • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

   Documentació a presentar:

   • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
    Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans
   • Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

   Documentació a presentar:

   • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al•legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.
   • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
   • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   Criteri complementari
   • Si l’alumne o l’alumna forma part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
   • Documentació a presentar:

   • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  Back to Top
  error: Contingut Protegit!!