L'Anglès

La llengua anglesa és, sens dubte, la llengua vehicular d’aquest món cada vegada més globalitzat. Per aquest motiu, l’Escola Laia fa una aposta seriosa i compromesa envers l’ensenyament de l’anglès com a llengua que permeti dotar els nostres alumnes de les claus que els han d’obrir oportunitats i opcions de futur, tant en la seva vida personal com en la professional.

En aquest sentit, considerem indispensable donar la màxima importància al seu aprenentatge i per això creiem que el mètode d’immersió des de les primeres etapes educatives de l’infant fan que l’aprenentatge d’aquesta és dugui a terme d’una manera del tot natural.

Les nostres classes d’anglès són impartides per mestres especialistes i comencen a la Llar d’infants (P2) per continuar a l’etapa d’educació Infantil. A primària les classes s’organitzen en grups flexibles, ja que aquest desdoblament, permet als especialistes desenvolupar de forma més intensa les quatre competències bàsiques de l’aprenentatge de l’anglès, reading, writing, speaking and listening.

Totes les classes s’imparteixen exclusivament en aquesta llengua, per tal d’assegurar-ne la immersió total dels nostres alumnes.

Per complementar aquest projecte a la nostra escola també s’imparteix en anglès l’assignatura d’arts visuals i plàstiques i ,a partir del cicle inicial, s’utilitza també a l’àrea de coneixement del medi per introduir alguns dels coneixements d’aquesta matèria.

Tot plegat ens permet, d’altra banda, preparar als alumnes per tal de poder-los presentar amb garanties i amb resultats més que satisfactoris als prestigiosos exàmens de la Universitat de Cambridge:

  • Starters – alumnes de 4t de Primària
  • Movers – alumnes de 6è de Primària

Taller de conversa en anglès a Cicle Superior

Els alumnes de Cicle Superior tenen, a més a més de les classes habituals en anglès, una hora setmanal de conversa en aquesta llengua i en la qual poden posar en pràctica tots els seus coneixements. D’aquesta manera pretenem que els nostres alumnes finalitzin la primària havent adquirit unes bones habilitats comunicatives, tant a nivell oral com escrit, en la llengua anglesa.

El Francès

Els nostres alumnes es familiaritzaran amb el francès així com amb l’anglès, des de ben aviat.

L’ensenyament del francès com a llengua estrangera s’inicia a quart de Primària i s’estén fins a la finalització d’aquesta etapa. Al llarg d’aquests tres cursos, els alumnes arriben a tenir un domini bàsic tant d’expressió escrita com d’expressió oral, així com un nivell de vocabulari d’ús quotidià.

L’aprenentatge de d’aquest idioma es du a terme per mitjà d’una tècnica basada en l’habilitat comunicativa. Aprenen doncs el vocabulari que necessiten tant per a designar allò que veuen i coneixen, com per a arribar a expressar opinions i desitjos, i el posen en pràctica per mitja de projectes orals o diàlegs.

Aquest aprenentatge va acompanyat d’audicions per tal d’habituar l’oïda als nous sons de la llengua, per dos llibres de text amb diàlegs i activitats escrites, i una llibreta de classe.

Segons el Marc Comú Europeu per a les llengües, els alumnes, en acabar l’etapa de Primària, han de ser capaços de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees que els són conegudes i rellevants com ara: la família, l’escola o els amics.

De la mateixa manera també han de poder comunicar-se utilitzant expressions senzilles sobre qüestions del seu entorn habitual, i de descriure aspectes d’aquest, del seu passat o de temes relacionats amb les seves necessitats més immediates.

“Els petits són autèntiques esponges en l’aprenentatge de llengües. Donem-los l’oportunitat d’aprendre-les”